Avís legal

El titular del lloc web allotjat a la URL http://www.feselcanvi.cat (el ”Web”) és de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. (“PARLEM”), les dades d’identificació de la qual són les següents:

Domicili social: CarrerÀlaba, 61, 2a planta 08005 Barcelona

N.I.F. nº: A65851446

Telèfon: (+34) 93-935 478 860

Correuelectrònic: atencioalclient@parlem.com

Dades registrals: inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 46728, Foli 168, Secció 8, Full 428187

Accés al Web

L’Avís Legal regula l’accés i utilització del Web per part dels seus usuaris

L’accés i utilització del Web per part de l’usuari comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la resta de polítiques que, si s’escau, el Web pugui preveure.

Per tant, preguem a l’usuari que llegeixi atentament l’Avís Legal quan es proposi utilitzar el Web, ja que pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l’Avís Legal, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el Web.

Utilització i funcionament del Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació que s’hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l’Avís Legal i, si s’escau, a la resta de termes i condicions que s’incloguin al Web.

Igualment, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal o, si escau, la resta de polítiques del Web, PARLEM es reserva el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte.

PARLEM fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. No obstant, PARLEM no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

PARLEM no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés i/o ús de la informació continguda al Web, incloent-hi i sense limitar-s’hi, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, PARLEM no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en elsoftware i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i/o ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que PARLEM pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques.

Xarxes Socials

PARLEM disposa de perfils en algunes xarxes socials i plataformesdigitals com, per exemple, Facebook, Twitter i Instagram, amb la finalitat d’informar sobre activitatsde l’entitat.Els usuaris que s’adhereixin a algun dels perfils oberts en les xarxes socials hauran de respectar i complir els seus propis termes i condicions.

Política en matèria d’enllaços (links)

a) Enllaços amb el Web

Qualsevol que tingui intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de complir amb la legislació vigent i, en cap cas, podran allotjar continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb I’activitat de PARLEM. 

En cap cas, l’enllaç no implica que PARLEM avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit que s’incompleixin qualsevol dels termes referits anteriorment, PARLEM procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç sense dilació. 

b) Enllaços amb altres webs

En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“Webs Enllaçats”).

En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de PARLEM amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, PARLEM no es fa responsable del contingut, i els termes i condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

Propietat Industrial i Intel·lectual

PARLEM permet la reutilització dels continguts,a nivell mundial, sense cap mena de limitació temporal, en els termes establerts legalment, en especial, perla normativa vigent en matèria de transparència ide reutilització de la informació del sector públic.

En conseqüència, els continguts sempre hauran de citar la font i la data d’actualització, no es podrà desnaturalitzar la informació i no podrá contradir-se amb una llicència específica.

No s’autoritza, en cap cas, l’ús de marques, logotips ni de símbols distintius que siguin titularitat de PARLEM en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per l’entitat. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de PARLEM i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Protecció de dades personals

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del Web es regulen a la Política de Privacitat del Web.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, considerant-se no posada disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A aquests efectes, l’Avís Legal només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar l’Avís Legal de forma integral.

Jurisdicció competent

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de l’Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran l’assumpte, seran els que prevegi la normativa legal aplicable.