Avís de privacitat Parlem Telecom companyia de telecomunicacions S.L.

La visita al present portal no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació personal. En cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest portal web i l’aplicació mòbil s’utilitzaran d’acord amb allò previst al Reglament General de Protecció de dades RGPD (UE) 2016/679 del Parlament Europeu del Consell de 27 d’abril del 2016. Les dades facilitades pels usuaris s’incorporaran als fitxers de caràcter personal de què és responsable PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS SL i es conservaran en les instal·lacions/oficines de la companyia, on s’apliquen les mesures tècniques necessàries per al correcte tractament de les dades de caràcter personal.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenten de manera expressa i inequívoca la incorporació de les seves dades als fitxers tractats informàticament per PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS SL amb la finalitat d’enviar informació sobre els productes comercialitzats per PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS SL, que conservarà les dades durant els terminis legals establerts. Les dades recollides no seran objecte de cessió, tret que prèviament s’hi obtingui el consentiment de l’interessat.

Els usuaris podran revocar el consentiment en qualsevol moment sense efectes retroactius. També podran exercir de manera gratuïta els drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació, portabilitat i oposició de les seves dades, d’acord amb allò previst a la normativa, per a la qual cosa hauran d’adreçar-se per correu electrònic a l’adreça protecciodedades@parlem.com.

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS SL es compromet a comunicar als titulars de les dades tractades el nom i dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades, en el supòsit que en el futur s’utilitzi aquesta figura. PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS SL es reserva el dret de modificar la present política de privacitat.

AVÍS DE PRIVACITAT PER ALS CLIENTS DE PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS SL

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS SL (en endavant PARLEM), sotmet a tractament les dades facilitades en el seu dia pels seus CLIENTS, i que són necessàries per a l’execució correcta de la relació contractual que els vincula. PARLEM valora la confiança i la privacitat dels seus clients, i s’esforça per processar aquesta informació (“dades personals”) d’una manera responsable i legal.

Per tal d’informar els seus CLIENTS sobre el processament de les seves dades a càrrec de PARLEM, s’ha creat el present AVÍS DE PRIVACITAT DELS CLIENTS.

Aquest document informa els interessats sobre els aspectes essencials pel que fa al TRACTAMENT DE DADES PERSONALS que fa la companyia PARLEM dins de la Unió Europea.

Aquest Avís intenta proporcionar-vos tota la informació que necessiteu pel que fa al processament de les vostres dades personals. Si no fos així, poseu-vos en contacte amb la companyia. L’equip de protecció de dades farà tot el possible per respondre qualsevol pregunta.

1. Tipologia de dades personals que se sotmet a tractament

PARLEM reuneix diferents tipus de dades dels clients per a una varietat de propòsits legítims. Perquè sigui més fàcil entendre quines dades personals processem i per a quin propòsit, hem enumerat aquestes categories de dades i propòsits de processament:

DADES PERSONALS

Codi de client
Nom complet
NIF – CIF
Nacionalitat
Correu electrònic
Data de naixement
Gènere
DNI persona autoritzada
Dades persona autoritzada
Adreces
Dades de facturació
Categoria de client
Forma de pagament
CC
Titular
Categoria impositiva.

En cap cas tractarem dades sensibles referents als nostres clients. El nostre TRACTAMENT de dades personals de clients pot tenir diferents justificacions legals:

 • En molts casos, PARLEM necessita processar les dades personals dels clients perquè així ho exigeix el compliment de l’execució de la relació comercial i contractual.

 • Les dades personals dels clients s’han de processar perquè PARLEM té obligacions legals sota les lleis locals o altres lleis aplicables.

Igualment, també us fem saber, com a client i titular de les dades tractades per PARLEM en el fitxer de dades anomenat CLIENTS, que s’ha fet el corresponent REGISTRE DEL TRACTAMENT referent al fitxer esmentat, i la companyia es compromet a mantenir-lo al dia, a fi de complir les obligacions oportunes.

En el supòsit que hi hagi qualsevol modificació, us la notificarem.

2. Accés a les dades de caràcter personal i encarregats del tractament

Les vostres dades personals són recopilades per PARLEM, i també poden ser transferides a tercers, en funció de les característiques del tractament.

2.1.-Per obligacions establertes en la legislació espanyola aplicable, es poden facilitar les dades personals tractades a:

 • TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

 • AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

 • SEPBLAC

2.2.-En la nostra condició d’ENCARREGATS DEL TRACTAMENT, podem compartir les vostres dades personals amb els nostres proveïdors de serveis. PARLEM disposa d’un registre d’encarregats del tractament de les dades de clients i proveïdors, que relacionem a continuació.

 • ELSECREDIT GEMASA, SL NIF B62917380

 • ATLASSIAN PYT LTD, EU372001951

 • CENTUM SOLUTIONS, SL NIF B84306182

 • AGILE CONTENT INVERSIONES, SL NIF B66755745

 • SANTI RIBERA DE FRIAS NIF 46234981J

 • EQUINIX SPAIN, S.A. NIF A41696097

 • LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. NIF A25345331

 • GOOGLE INC. EU372000041

 • ENRIC MALRÀS FORÉS NIF 47623454E

 • ÁMBITO DIRECTO, SL NIF B63693998

 • HELLO UMI, SL NIF B98767551

 • ANTONIO GARCÍA GARCÍA NIF 07964529C

 • ADW EUROPE, SL B95004248

 • MEDIOS Y SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A. A59916627

 • GOSSAN INFORMATION TECHNOLOGIES, SL NIF B86717014

 • AVSYSTEM SŁAWOMIR WOLF SP.J. NIP 6772280451

 • MBE SPAIN 2000 SL NIF B65052706

 • SOSMATIC, SL NIF B61768834

 • ALTRAN INNOVACIÓN, S.L.U. B80428972

 • DIONISIO RUEDAS DÍAZ NIF 44284830D

 • ROCASALVATELLA NIF B64927304

 • ACCENT JURÍDIC, SL B63053995

 • FUNDACIÓ PRIVADA ASPROSEAT EMPRESA I TREBALL NIF G65258410

 • CANO & CABEZA ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P NIF B62063920

 • LLUÍS M. FIGUERAS COMAS NIF 46106481Z

 • CAPITAL RETURN RECOBRO JUDICIAL ONLINE, SL NIF B43869676

 • TELEMARKETING GOLDEN LINE, SL NIF B61161352

 • SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L.U. NIF B63879902

 • ALTENWALD SOLUTIONS, SL NIF B14985659

 • TÉCNICAS PROFESIONALES, SL NIF B58373820

En qualsevol cas, PARLEM posa en pràctica mesures per garantir que hi hagi un nivell adequat de protecció de dades (per exemple, establir clàusules contractuals estàndard sobre el tractament de dades personals, d’acord amb les clàusules model de la Comissió de la UE). PARLEM no fa transferències internacionals de dades fora de l’espai econòmic europeu. Igualment, en el supòsit que n’arribés a fer, ho comunicaria prèviament de manera permanent als interessats.

3. Termini de conservació de les dades personals tractades

En general, PARLEM només conserva les dades fins a CINC ANYS després de la finalització de la relació contractual o fins a la finalització del termini previst en les normatives aplicables.

4. Drets dels interessats en relació amb la informació

Com a titular de les dades personals gestionades per PARLEM d’acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), teniu els següents drets pel que fa a les vostres dades personals:

Dret d’informació i accés a les dades pròpies: Com a titular de les dades personals gestionades per PARLEM teniu dret a sol·licitar una descripció general de les vostres dades personals TRACTADES per PARLEM. En la mesura que això sigui raonablement possible, us informarem sobre la font, el tipus, el propòsit i les categories de destinataris de les vostres dades personals. També teniu dret a obtenir una còpia de les vostres dades personals de què la companyia disposa. Aquest dret d’accés normalment es pot exercir de manera gratuïta, però ens reservem el dret de cobrar una tarifa administrativa adequada quan ho permeti la llei aplicable, per exemple, en cas que sol·liciteu còpies múltiples de les vostres dades personals.

Dret de rectificació: Com a titular de les dades personals gestionades per PARLEM, teniu la possibilitat de rectificar o esborrar les vostres dades personals, sempre que es compleixin els requisits legals aplicables. En cas d’error, en el moment de la notificació, corregirem les vostres dades personals de què disposem. Podeu sol·licitar l’esborrament en cas que les dades personals ja no siguin necessaris per assolir els fins perseguits, o quan el seu processament sigui il·privacy. Malgrat això, el dret d’esborrar està subjecte a diverses excepcions, especialment pel que fa a les dades personals, el processament de les quals sigui necessari per donar suport al litigi o per complir els requisits legals de retenció.

Dret de supressió: Com a titular de les dades personals gestionades per PARLEM, teniu dret a reclamar de manera gratuïta la supressió efectiva de les dades i informació relatives a la vostra persona que es trobin en els fitxers, per motiu de tractament il·lícit de dades, desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, revocació del vostre consentiment o oposició al tractament, excepte en el cas d’aquelles que per imperatiu legal s’han de conservar durant el període requerit.

Dret a la limitació del tractament: Com a titular de les dades personals gestionades per PARLEM teniu dret a la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions recollides a l’article 18 del Reglament 2016/679 (EU).

Dret a la portabilitat de les dades: Com a titular de les dades personals gestionades per PARLEM teniu dret a rebre les dades personals que us incumbeixen i que ens heu facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, sempre que sigui tècnicament possible per a la seva portabilitat transmetre-les a un altre responsable del tractament, segons es recull a l’article 20 del Reglament 2016/679 (EU).

Dret a oposar-se o retirar el consentiment: Com a titular de les dades personals gestionades per PARLEM, en determinades circumstàncies, teniu dret a oposar-vos al processament de les vostres dades personals per raons convincents relacionades amb la vostra situació particular i d’acord amb la llei aplicable. En circumstàncies específiques, també teniu dret a obtenir la restricció de certes formes de processament. Si el processament de les vostres dades personals requereix el vostre consentiment, teniu dret a retirar el consentiment per a aquest processament en qualsevol moment. La retirada del consentiment no té cap impacte en el processament anterior fonamentat en aquesta base.

Dret a presentar una reclamació: Com a titular de les dades personals gestionades per PARLEM teniu dret a presentar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades una queixa o reclamació que, en el cas que la companyia disposi de DPO, haureu de formular prèviament davant aquesta figura. La companyia us informarà sobre la existència i dades del DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

5.-Finalitats del tractament.

A continuació enumerem les finalitats del tractament de les vostres dades personals per part de PARLEM. Per a la correcta execució de la relació contractual.

 • Per poder comunicar informació sobre productes que puguin ser del vostre interès.

 • Per poder realitzar accions comercials.

 • Per a la domiciliació i pagament de les operacions comercials.

 • Per complir les obligacions davant de les autoritats corresponents

Igualment, en el supòsit que PARLEM apreciï una finalitat nova, us la comunicarem abans d’iniciar el tractament.

6.- Aplicació de les mesures de seguretat

La companyia aplica les mesures de seguretat per garantir la no intromissió o accés il·legítim a les dades tractades, que es recullen a la Política de privacitat de la companyia. La companyia es compromet a complir allò que preveu el Reglament sobre l’obligació de notificació a l’interessat en el supòsit d’intromissió en les seves dades personals.

7.- Canvis en el present avís i comunicacions

Ens reservem el dret de modificar aquest Avís quan sigui necessari, per exemple, després de canvis en la llei o els reglaments. En qualsevol cas, us informarem sobre qualsevol canvi en aquest Avís.

Igualment, ens comprometem a comunicar qualsevol modificació de les finalitats o d’aquells aspectes que regulen el tractament de dades.

8.- Cessions

Parlem Telecom companyia de Telecomunicacions SA es reserva el dret de cedir les dades a les empreses Mútua d’Assegurances i Reassegurances a P.F, MÚTUA MANRESANA, M.P.S., Petrolis Independents SL, CATGAS ENERGIA, SA i terceres empreses informàtiques, comercials i financeres amb les finalitats de publicitat, prospecció comercial i difusió informativa de productes i serveis de les mateixes empreses. Aquestes podran ser realitzades utilitzant els canals de comunicació següents (trucades telefòniques, SMS, multiplataformes de missatgeria instantània, correu electrònic i xarxes socials).